تبلیغات
« فــــلـــــق » falag.mihanblog.com - نمونه سوالات تستی پیام آسمانی نهم درس به درس ( 9 - 5 )
« فــــلـــــق » falag.mihanblog.com
وبلاگ تخصصی قرآن،پیام های آسمان و عربی شهرستان سلماس
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


با سلام :
محضرمبارک سروران و همکاران بزرگواری که از وبلاک بنده « فلق » بازدید نموده خوش آمد گفته و از خداوند منان موفقیت وشاد کامی روز افزون ر ا آرزومندم .

دبیر قرآن ،پیامهای آسمان و عربی شهرستان سلماس

مدیر وبلاگ : بهروز فیض اله زاده
نظرسنجی
کیفیت بخش دانلود مطالب از پایگاه چگونه است؟

درس پنجم

 وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ ازآﺑﻬﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

1)ﭘﺎك 2)ﻣﻀﺎف 3)ﻣﺒﺎح 4) ﻣﻄﻠﻖ

2 v)اﮔﺮ ﭼﺮﺑﯽ ﮐﺮم ﺑﺮ دﺳﺖ وﺻﻮرت ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ وﺿﻮی ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

1)اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد 2)ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ 3)ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪﺑﺎآن ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ 4)ﺣﺮام

3 v)ﻣﻮاﻻت ﯾﻌﻨﯽ:

1)ﻣﺮاﺣﻞ وﺿﻮ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺠﺎم دادن.

2 )ﮐﺎرﻫﺎی وﺿﻮ راﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ اﻧﺠﺎمدادن.

3)ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪاوﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ.

4)اﻋﻀﺎی وﺿﻮ را ﭘﺎك ﻧﻤﻮدن.

4 )در ﮐﺪام ﻣﻮارد وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ؟

1)دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻗﺮآن 2)ﻃﻮاف واﺟﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا

3)دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮروی ﻧﺎم ﺧﺪا 4)ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻼوت ﻗﺮآن

v)ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ(ص)ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎوﺿﻮ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ.....................

1)ﺑﺮﻋﻤﺮش اﻓﺰوده ﻣﯽ ﮔﺮدد . 2)ﺑﺴﺘﺮش ﺑﺮای او ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ .

3)ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﺮای او ﻧﻤﺎز اﺳﺖ. 4)ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد درﺳﺖ اﺳﺖ.

6 v) ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

1)اﮔﺮاﻋﻀﺎی وﺿﻮ ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﺿﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ.

2)ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻼوت ﻗﺮآن واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﺎوﺿﻮ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

3)وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎآب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.

4)ﻻزم اﺳﺖ ﻧﯿﺖ وﺿﻮ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ.

درس هـــفــتــم:

1- کدامیک جزء نام های روز قیامت نیست؟

الف)برزخ ب) یوم الحساب ج)روز معلوم د)یوم الفصل

2- کدام آیه شریفه به حسابرسی دقیق در روز قیامت اشاره دارد؟

الف)« مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَه عَشرُاَمثالِها» ب) «لایُکَلِّفُ اللَّهُ نَفساًإلاوُسعَها»

ج)« فَمَن یَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرَّایَرَه» د)«لاتَهِنُوا وَلاتَحزَنواوأنتُم ألاَعلَونَ إن کُنتُم مُومِنینَ»

3- منظوراز((یُوم الفَصل )) چیست؟

الف)روزجزاء ب)روزجدایی ج)روزبزرگ د) روزحسابرسی

4- مهم ترین واصلی ترین عامل هدایت انسان چیست؟

الف)عمل نیک ب) ایمان ج)باقیات الصالحات د)گزینه الف وب

5-کدام مورد جزء(باقیات الصالحات:نیکی های ماندگار)نیست؟

الف)کاشتن درخت ب)نمازشب خواندن ج)ساخت مسجد د)نوشتن کتب دینی

6- کدام مورد جزء(باقیات الصالحات:نیکی های ماندگار) می باشد؟

الف)نیت ب)ساخت مدرسه ج) روزه گرفتن د) دعاکردن

7- منظوراز((باقیاتُ الصالحات)) چیست؟

الف)نیت پاک ب)قلب نیک و نورانی ج) نیکی ماندگار د)ایمان همیشگی

8-آیه شریفه « فَمَن یَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَیرًایَرَه » به کدام ویژگی روز قیامت اشاره دارد؟

الف) جدایی نیکوکاران ب)حسابرسی دقیق ج)جمع شدن همه مردم د)روز آشکارشدن حق

9- مهمترین و اولین عامل رستگاری انسان عمل نیک است. ص غ

10- یوم الحساب یعنی............... ویوم الفصل یعنی ............. .

11- ایمان وقتی می تواند انسان راخوشبخت کندکه با .............. همراه شود

12- نورایما ن اگرازقلب انسان فراتر رود در ...............ظاهر می شود

. 13- درقیامت پاداش یامجازات هرکسی متناسب با .............. خواهد بود.

14- به کارهای نیکی که پس مرگ نیز باقی می ماند ................. می گویند.

15- پرونده ی اعمال نیک انسان بجزنیکی های ماندگار پس از .......... بسته می شود.

16- هیچ کارنیکی بدون ............... سودمند نخواهد بود.

17- درحقیقت عمل صالح نشانه ی ............... است.

درس هـــشــتــم:

1- کدام بیت شعر به موضوع(خاتم النبیین )بودن پیامبر(ص)اشاره دارد؟

الف)آدم و نوح و خلیل و عیسی و موسی// آمده مجموع در ظلال محمد

ب)نگارمن که به مکتب نرفت وخط ننوشت// به غمزه مسئله آموزوصدمدرس شد

ج) نام احمدنام جمله انبیاست//چون که صدآمدنودهم پیش ماست

د)حسن یوسف،دم عیسی یدبیضاداری//آنچه خوبان همه دارند توتنهاداری

2- کدام آیه شریفه زیر مسلمانان را به خواندن قرآن تشویق می کند؟

الف)»فإذاقرأتَ القرآنَ فَأستَعِذبالله» ب)«وإذاقرُئ القرآن فأستَمعوالَه »

ج)فأتوا بِسورَةٍ مِن مِثلِه إن کُنتُم مُومنینَ د)«فأقرَئواماتَیَسَّرَمِنَ القرآنِ»

3- کدام مورد جزء پیام های اصلی قرآن نیست؟

الف)خواندن نمازهای مستحب ب)پرستش کردن غیرخدا ج)توصیف جهنم وبهشت د)سرگذشت اقوام گذشته

4- به پرسش های اساسی ومهم انسان ازجمله(ازکجاآمده ام آمدنم بهرچه بود؟....)چه کسی می تواندپاسخ درست بدهد؟ الف)دانشمندان ب)حکیمان ج)شاعران د) قرآن

5- خداوندحدواندازه ی معینی رابرای خواندن قرآن مشخص نکرده است. ص غ

6- پیام های اصلی پیامبران باهم یکسان است. ص غ

7- مهم ترین مسئله درموردقرآن؛خواندن و................. درمعانی آن است.

8- به پرسش های اساسی ومهم بشر .................. پاسخ درست می دهد.

9- تلاوت قرآن باصدای نیکو ورعایت تجویدباعث ................بیشترآن می شود.

10- باتوجه به سخن حضرت علی(رض)جاهای خالی راکامل کنید.

قران پنددهنده ای است که ......... هدایت کننده ای است که ......... وسخنگوئی است که هرگز ...........

 

درس نهم:

1)ﻣﻨﻈﻮر ازﻧﻌﯿﻢ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺟﯿﺴﺖ؟((ﺛُﻢ لتُسئلنَ یومئذ عن اﻟﻨﱠﻌﯿﻢِ.))

1-ﻣﻨﻈﻮر ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ.2-ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.

3 -ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻌﻤﺖ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪاﺳﺖ.4-ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻌﻤﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم(ص) اﺳﺖ.

2-ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را اوﻟﯿﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻗﺮآن ﻗﺮار داد؟

1-ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﮐﺮم(ص) 2- اﻣﺎم ﻋﻠﯽ (ع) 3-اﻣﺎم ﺻﺎدق(ع) 4-اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ(ع)

3 ﻣﻌﺠﺰه ﺟﺎوﯾﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﮐﺮم(ص) ﭼﯿﺴﺖ؟

1- ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ 2-ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ 3-ﺣﺪﯾﺚ ﺛﻘﻠﯿﻦ 4-ﺷﻖ اﻟﻘﻤﺮ

4 ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ(ص)ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﮐﺎﻣﻞ ودﻗﯿﻖ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺮدم ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد؟

1-ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن وﯾﮋه ﺑﺮای ﻓﻬﻢ وآﻣﻮزش ﻣﻌﺎرف ﻋﻤﯿﻖ ﻗﺮآن.

2-ﻫﻤﺎن ﻧﺰول ﻗﺮآن واﺣﺎدﯾﺚ اﯾﺸﺎن.

3-ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮادی ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد.

4-ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ(ع).

5 ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ(ص)اﺳﺮاروﻧﮑﺎت ﻋﻤﯿﻖ ﻗﺮآن راﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ؟وﭼﺮا؟

1-ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ(ع)-ﭼﻮن اﯾﺸﺎن از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.

2-اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ-ﺗﺎﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ(ص)ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻣﯿﺮ ﻣﻮﻣﻨﺎن از ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.

3-اﻣﺎم ﺣﺴﻦ(ع)-ﺗﺎﭘﺲ ازرﺣﻠﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺮدم ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

4- ا ﻣﺎم ﻋﻠﯽ (ع)-ﺗﺎﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ(ص) ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪﺑﺎﮐﻤﮏ اﻣﯿﺮﻣﻮﻣﻨﺎن واﻣﺎﻣﺎن ﭘﺲ از اﯾﺸﺎن ازﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

6 ﭼﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ(ص) ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ (ع)دﺳﺘﻮر ﻣﯽ داد آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺑﻨﻮﯾﺲ؟

1-ﭼﻮن ﺑﺮاو ﺑﯿﻢ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ داﺷﺖ.

2-ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺳﻮادﻧﻮﺷﺘﻦ را ﻧﺪاﺷﺖ.

3-زﯾﺮا درﻣﯿﺎن ﻋﺮب ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﯽ (ع) ﺳﻮاد نوشتن داشت

4-زﯾﺮاﺧﺪا ﻋﻠﯽ (ع)را ﺣﺎﻓﻆ اﺣﮑﺎم وﻣﻌﺎرف دﯾﻦ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﺗﺎ ﺑﺮای اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻌﺪ اوﻫﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ؟

1)ﺗﺠﺮﺑﻪ 2)اﺧﺘﯿﺎر 3)ﻓﻬﻢ واﻧﺪﯾﺸﻪ 4)ﻧﯿﺮوی ﺣﺎﻓﻈﻪ

2 ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎﯾﺶ رادر اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺮای ﺑﺸﺮﻧﻔﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ؟

1)ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﻧﺴﺎن در اﺑﻼغ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ 2)ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﻧﺴﺎن در ﻓﻬﻢ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ

3)ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان دردرﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ 4)ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در اﺑﻼغ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ

3 ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺮآن، ﺧﻮاﻧﺪن و ............. اﺳﺖ.

1)رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺠﻮﯾﺪ 2)ﺻﺪای ﻧﯿﮑﻮ 3)ﺻﻮت وﻟﺤﻦ 4)ﺗﻔﮑﺮدرﻣﻌﺎﻧﯽ ﻗﺮآن

4 ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ وﻣﻬﻢ ﺑﺸﺮﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ،ﮐﺪام اﺳﺖ؟

1)ﻗﺮآن 2)ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ 3)ﻧﻬﺞ اﻟﻔﺼﺎﺣﻪ 4)ﺻﺤﯿﻔﻪ ﺳﺠﺎدﯾﻪ

صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای « فــــلـــــق » falag.mihanblog.com محفوظ است