تبلیغات
« فــــلـــــق » falag.mihanblog.com - نمونه سوالات سال سوم راهنمایی ------ سوالات خودت را امتحان کن نوشته نشده است . (پیام های آسمانی )
« فــــلـــــق » falag.mihanblog.com
وبلاگ تخصصی قرآن،پیام های آسمان و عربی شهرستان سلماس
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


با سلام :
محضرمبارک سروران و همکاران بزرگواری که از وبلاک بنده « فلق » بازدید نموده خوش آمد گفته و از خداوند منان موفقیت وشاد کامی روز افزون ر ا آرزومندم .

دبیر قرآن ،پیامهای آسمان و عربی شهرستان سلماس

مدیر وبلاگ : بهروز فیض اله زاده
نظرسنجی
کیفیت بخش دانلود مطالب از پایگاه چگونه است؟

آموزشی
نمونه سوالات امتحانی سوم راهنمایی
    
سئوال تشریحی وکوتاه پاسخ پیام های سوم
   

دانش اموزان گرامی سئوالات پایان هردرس(یعنی قسمت خودت راامتحان کن)دراین سئوالات تکرارنشده است
نمونه سئوالات تشریحی وکوتاه پاسخ داخل درس پیام های آسمانی سوم راهنمایی همراه با راهنمای پاسخ
درس اول:

1)باتوجه به به داستان درس علت قبول نشدن دعا توسط خداوند چه بود؟جواب در ص2
2)چراخداوندفردی راکه توبه کرد به پیامبر ش معرفی نکرد؟ جواب درص3
3)برای بخشش گناهان توسط خداوند چه کارهایی باید انجام دهیم؟(دومورد)جواب در ص4
4)باتوجه به آیه شریفه(وَلیَعفواوَلیَصفَحوا اَلا تُحِّبونَ اَن یَغفِرَاللّهُ لَکُم)مومنان نسبت به چه وظیفه ای دارند؟چرا؟جواب در ص4
5)مالک به فردی که مسخره اش کردچه پاسخی داد؟جواب در ص6
6)شخصی که حاضرنیست ازدیگران گذشت کندازچه چیزی محروم می شود؟(دومورد)جواب در ص6
7)نتیجه کارشخصی که درهنگام خشم باانتقام خودراآرام می کند چیست؟(دومورد)جواب در ص6
8)باتوجه به سخن پیامبر(ص)چگونه می توان پییش خداوند عزیز وسرافراز بود؟جواب در ص7
درس دوم:

1)نتایج مقایسه کردن خودمان بادیگران چیست؟(دومورد)جواب در ص11
2)دوموردازدلایل تفاوت آفرینش انسان ها رابنویسید.جواب در ص10و11و12
3)ازاین آیه ی شریفه(لایُکَلِّفُ اللَّهُ نَفساً إلاوُسعَها )چه می فهمیم؟همراه بایک مثال توضیح دهید.جواب در ص13
49)رشد دربستر سختی ها راهمراه بایک مثال توضیح دهید.جواب در ص5
5)مهمترین فایده ی رشددربستری سختی ها چیست؟جواب در ص12
درس سوم:

1)بعدازبلوغ انجام چه تکالیفی برانسان واجب است؟جواب در ص16
2)چراخدا با واجب کردن احکام دینی  ما را دچار سختی کرده است؟جواب در ص17
3)دوموردازنشانه هاوتحولات روحی پس ازبلوغ رابنویسید.جواب در ص18
4)باتوجه به سخن حضرت علی پس ازمشورت باجوانان باید موضوع رابا چه کسی درمیان گذاشت؟چرا؟جواب در ص18
5)حس استقلال طلبی که ازنشانه های بلوغ است راتوضیح دهید؟
6)ایجادحس پرسشگری که ازنشانه های بلوغ است راتوضیح دهید؟جواب در ص18
7)همراه بامثال توضیح دهیدکه تحولات پس ازبلوغ چگونه ممکن است دچارمشکلات فکری واخلاقی شود؟نتیجه آن چیست؟جواب درص19
8)چندمورد ازنشانه های حس استقلال طلبی رابنوسید.جواب درص18
9)زمان بنیانگذاری عقاید دینی انسان چه زمانی است؟جواب درص18
10)اصول وزیربناهای دین خودرابایدبراساس چه چیزی بنیان نهیم؟جواب درص18
11)درچه مسایل دینی نباید تقلیدکرد؟جواب درص18
درس چهارم:

1)توضیح که چراامروزه کسی نمی تواند درهمه ی رشته های تخصص داشته باشد؟جواب درص22
2)چندموردازتکالیف مسلمانان رابنویسد.جواب درص22
3)باتوجه به آیه ی شریفه ی(وَاَقیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّکاةَ وَاَطیعُوا الرَّسولَ لَعَلَّکُم تُرحَمونَ)درچه صورتی ماموردرحمت خداقرارمی گیریم؟جواب درص23
4)یکی ازراههای رسیدن به وظایف ومسائل دینی رابنویسید؟جواب درص23
5)چه کسانی می توانندتمام احکام دینی رابه دست آورند؟
درس هفتم:

1)سه مورد ازویژگی ها واتفاقات روز قیامت رابنویسید؟جواب درص39
2)حالات شخصی که نامه ی اعمالش دردست راستش است رابنویسید.جواب درص39
3)حالات شخصی که نامه عملش دردست چپش است رابنویسید.جواب درص39
4)شخصی که نامه ی اعمالش دردست چپش است چه آرزویی می کند؟جواب درص39
5)یوم الفصل چه روزی است؟مختصراًتوضیح دهید.جواب درص41
6)یوم الحساب یعنی چه؟درمورد آن توضیح دهید.جواب درص40
7)حسابرسی درروزقیامت به چه نحوی انجام می شود؟توضیح دهید.جواب درص40
8)نشانه ی ایمان چیست؟وچگونه ممکن است ازقلب انسان خارج شود؟جواب درص41
9)اولین ومهمترین عامل رستگاری انسان در روز قیامت چیست؟جواب درص41
10)ایمان چه زمانی مایه ی خوشبختی انسان می شود؟جواب درص41
11)باتوجه به آیه ی شریفه(الَّذینَ آمَنوُاوَعَمِلُوا الصّالِحاتِ اولئِکَ اَصحابُ الجَنَّةِ هُم فیهاخالِدونَ)چه کسانی دربهشت جاویدانند؟جواب درص41
درس هشتم:

1)مهمترین مسئله درموردقرآن چیست؟جواب درص
2)چه کاری باعث زیبائی ودلنشینی بیشترقرآن می شود؟جواب درص47
3)علت تاکید برقرائت وخواندن قرآن چیست؟جواب درص47
4)چندموردازپرسشهایی که مربوط به همه ی زمانهابود وقرآن به ان پاسخ گفته رابنویسید؟جواب درص47
5)چهارمورد ازپیام ها ومحتوای اصلی قرآن رابنویسید.جواب درص48
6)هدف ازبیان سرگذشت اقوام گذشته درقران چیست؟جواب درص48
7)هدف خداوند ازیادآوری نعمت ها چیست؟جواب درص48
درس دوازدهم:

1)باتوجه به نامه ی حضرت علی به امام حسن مابایددرخواست هایمان رابوسیله ی چه کاری ازخدابخواهیم؟چرا؟جواب درص69
2)باتوجه به نامه حضرت علی به فرزندشان چراماخواسته هایمان رافقط بایدازخداوندبخواهیم؟جواب درص69
3)نام چنددعاراکه مادرطول شبانه روز بوسیله ان خدارامی خوانیم رابنویسید.جواب درص70
4)انسان هادرچه زمانی به یاری خداوند نیازمند هستند؟جواب درص70
6)چهاروقت طلایی وغنیمتی رابرای دعاکردن بنویسید.جواب درص72
7)چراابتداباید درخواست هایمان رابافرستادن صلوات برپیامبر(ص)آغازکنیم؟ر72
8)چه دعایی به قبولی واستجابت نزدیک تر است؟جواب درص72
9)منظورازآداب دعاچیست؟جواب درص72
10)آیه ی شریفه(وَقالَ رَبُّکُم اُدعونی أستَجِب لَکُم)چه کاری راازما می خواهد؟چر؟جواب درص70
درس سیزدهم:
1)براساس گفته دانشمندان جهان براساس چه قانونی آفریده شده است؟جواب درص77
2)منظورازصله رحم چیست؟دونمونه مثال بزنید.جواب درص81
3)سه موردازنتایج وثمرات صله رحم رابنویسید.جواب درص81
4)درچه صورتی نبایدازپدرومادراطاعت کرد؟جواب درص81
5)باتوجه به سخن حضرت علی(رض)نتیجه ی نیکی به والدین چیست؟جواب درص81
6)باتوجه به آیه(مَن جاءَ بالَحَسَنةِ فَلَه عَشرُاَمثالِها)نتیجه نیکی کردن چیست؟جواب درص80
7)مفهوم آیه(وَما اَنفقتُم مِن شیءٍفَهُوَیُخلِفُهُ)چیست؟ودرارتباط باکدام نیکی است؟جواب درص80

8)ازآیه ی شریفه ی (إن اَحسَنتُم اَحسَنتُم لاَنفُسِکُم وَاِن اَسأتُم فَلَها)چه نتیجه ای می گیرید؟دومورد بنویسید.جواب درص83

درس چهاردهم

1)سه موردازویزگی های انسان حسودرابنویسید.جواب درص86و87

2)نتایج حسادت به دیگران رابنویسید.جواب درص86و87

3)توضیح دهیدکه حسادت چگونه باعث ضعیف شدن ایمان می شود.جواب درص87

4)ناامیدی چه زمان هایی به سراغ انسان می آید؟جواب درص88

5)منظورازغبطه چیست؟جواب درص88

6)چرابعضی ازانسانهابعدازشکست نمی توانندکارجدیدی راشروع کنند؟جواب درص88

7)منطقی ترین راه درمقابل شکست ها چیست؟جواب درص88

8)توضیح دهید که نیکی به دیگران چگونه باعث درمان حسادت می شود.جواب درص88

9)حدیث به هم ریخته ی زیر رادرست کنید.

 رامی خورد - آتش - ایمان را- همان طور- حسد - هیزم - که - می خورد

درس پانزدهم

1)دوموردازنیازهای انسان رابنویسید.جواب درص92

2)سه موردازنتایج دوستی های ناپایدار رابنویسید.جواب درص93

3)باتوجه به سخن حضرت عیسی(ع)مابایدباچه کسانی همنشین شویم؟جواب درص94

4)باتوجه به سخن امام باقرچگونه می توانیم حدس بزنیم که اهل خیروخوبی هستیم ؟مختصراًتوضیح دهید.جواب درص95

5)برای محافظت ازشیطان چه نکاتی رابایدرعایت کنیم؟چهارمورد.جواب درص95و96

6)مهمترین تیرزهرآگین شیطان چیست؟واوچگونه ازآن استفاده می کند؟جواب درص96

7)دربرابروسوسه ی شیطان ازچه کسی بایدکمک بخواهیم؟چرا؟جواب درص96و97

8)باتوجه به حدیث پیامبر(ص)نتیجه ی دوست داشتن هرچیز چیست؟جواب درص93

9)آیه ی شریفه(وَاِمَّایَنزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیطانِ نَزغٌ فَاستَعِذبِاللّه اِنَّهُ سَمیعٌ علیمٌ) چه چیزی ازانسان می خواهد؟چرا؟جواب درص96

درس شانزدهم:

1)وضعیت قبل ازانقلاب وامروز راباهم مقایسه کنید.جواب درص103

2)دومورد ازنقشه های شیطانی مشرکان مکه رادرمورد پیامبر (ص)بنویسید.جواب درص105

3)توضیح هید که چراقدرت های بزرگ ازراهکارجدیدی به نام جنگ نرم استفاده می کنند؟جواب درص108

4)چندنمونه ازاقدامات جنگ نرم(شبیخون فرهنگی)رابرعلیه مسلمانان بنویسید.جواب درص108

5)چراقدرت های بزرگ درحال حاضرازجنگ نظامی کمتر استفاده می کنند.سه دلسل بنویسید.جواب درص108

بازدیدکننده ی گرامی درصورت اشکال درنحوه طرح سئوالات(حتی غلط املایی یا دستور نگارشی) یاوجود سئوالات غیراستاندارد لطفا این جانب رادرقسمت نظرات یاتماس بامن اطلاع دهید.باتشکر
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای « فــــلـــــق » falag.mihanblog.com محفوظ است