تبلیغات
« فــــلـــــق » falag.mihanblog.com - نمونه سوالات تستی پیام آسمانی نهم درس به درس ( 16 -14 )
« فــــلـــــق » falag.mihanblog.com
وبلاگ تخصصی قرآن،پیام های آسمان و عربی شهرستان سلماس
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


با سلام :
محضرمبارک سروران و همکاران بزرگواری که از وبلاک بنده « فلق » بازدید نموده خوش آمد گفته و از خداوند منان موفقیت وشاد کامی روز افزون ر ا آرزومندم .

دبیر قرآن ،پیامهای آسمان و عربی شهرستان سلماس

مدیر وبلاگ : بهروز فیض اله زاده
نظرسنجی
کیفیت بخش دانلود مطالب از پایگاه چگونه است؟

درس چهاردهم

1- روحیه ای که شخص دوست دارد آنچه دیگران دارندازدستشان برود چه نام دارد؟

الف)غبطه ب)طمع ج)حسادت د)یأس

2- روحیه ای که باعث می شود که از خدابخواهیم مارابه رشد وموفقیت دیگران برساندچه نام دارد؟

الف) حسادت ب)طمع ج) یأس د) غبطه

3- روحیه ای که باعث می شودانسان ازمسیررشدوادامه راه بازبماند چه نام دارد؟

الف)غبطه ب)طمع ج)حسادت د)یأس

4- یاس وناامیدی چه زمانی به سراغ انسان می آید؟

الف)مشاهده موفقیت دیگران ب)شکست درکارها ج) ازدست دادن نعمتها د) گزینه ب وج

5- باتوجه به سخن امام صادق کدام صفت زشت ایمان انسان رامی خورد؟

الف)دروغ ب)طمع ج)حسادت د)ناامیدی

6- چگونه می توان شکست ها رابه پیروزی تبدیل کرد؟

الف) باغبطه خوردن ب) پایداری واستقامت درکارها ج) نیکی به دیگران د)شکست هاتبدیل به پیروزی نمی شوند

7- باتوجه به سخن امام صادق (حسد)چه چیزی رامی خورد؟

الف) اعمال نیک انسان ب) ایمان انسان ج) توکل انسان د) امیدواری انسان

8-کدام صفت بیشتر زمینه سازگناهان بزرگ دیگری می شود؟

الف)غبطه ب)آرزوهای بلند ج) ناامیدی د) حسادت

9- کدام موردمنطقی ترین روش دربرابر شکست ها نیست؟

الف)پذیرش شکست ب) ترس ازشکست ج) گرفتن تجربه ازشکست د) گزینه الف وج

10- چرابرادران حضرت یوسف (ع)ایشان رادرچاه انداختند؟

الف)غبطه خوردن ب)نیرومندی ج)حسادت د)بی دین بودند

11- کدام مورد جزءراههای مقابله با ناامیدی نیست؟

الف) یادخدا ب) توکل برخدا ج)استقامت وپایداری د) نیکی واحترام به دیگران

12- کدام مورد جزءراههای درمان ومقابله باحسادت نیست؟

الف) سپاس نعمت های خداوند ب) غبطه خوردن ج) استقامت وپایداری درکارها د) نیکی واحترام به دیگران

13- اولین گام وراه حل برای درمان حسادت کدام است؟

الف) نیکی کردن به دیگران ب) سپاس نعمت های خداوند

ج) دعابرای رسیدن به موفقیت دیگران د) احترام گذاشتن به دیگران

14- انجام کدام مورد ایمان راهمواره ضعیف وضعیف تر می سازد؟

الف)غبطه خوردن بردیگران ب) توکل نکردن ج) انجام گناهان مکرر د) یأس وناامیدی

15- کدام آیه شریفه راه درمان وغلبه برناامیدی رابه مانشان می دهد؟

الف) «مَن جاءَ بالَحَسَنةِ فَلَه عَشرُاَمثالِها» ب) وَاَطیعُوا الرَّسولَ لَعَلَّکُم تُرحَمونَ»

ج) «وَقالَ رَبُّکُم اُدعونی أستَجِب لَکُم» د) «وَمن یَتوَکَّل علی اللهِ فَهِوَحَسبِه»

16- صفت غبطه خوردن همچون حسادت صفتی ناپسند است. ص غ

17- غبطه روحیه ای ارزشمنداست ولاحسادت قابل مقایسه نیست. ص غ

18- منطقی ترین راه دربرابر شکست اینست که ان رابپذیریم. ص غ

19- حسود رشدوموفقیت دیگران را....................... می داند.

20- همانطور که آتش هیزم را می سوزاند حسد ............. رامی خورد.

21- خداوند فرموده است که از............... به انسان نزدیکتر است.

22- سربازنفوذی دشمن که انسان راازمسیر رشد وپیشرفت بازمی دارد................... است.

23- یکی ازراههای درمان حسادت .................... به دیگران است.

درس پا نزدهم

1- کسی که معیار دوست شدنش تنها به ظاهرافراداست بایدخودش رابرای چه چیزی آماده کند؟

الف)ناامیدی از زندگی ب)حسرت های طولانی ج)غبطه خوردن د) حسادت

2- مهمترین ومحکم ترین ریسمان ایمان چیست؟

الف)دوست داشتن بخاطرخدا ب)نمازخواندن ج)روزه گرفتن د)جهادرفتن

3- تیری ازتیرهای زهرآگین شیطان است که بذرشهوت رادردل انسان می کارد.

الف)نگاه حرام ب)محبت پیش ازحد ج)دوست داشتن دیگران د)داشتن دوستان بد

4- کدام آیه شریفه درارتباط بادرامان نگه داشتن مومنان دربرابروسوسه های شیطانی است؟

الف) وَاَطیعُوا الرَّسولَ لَعَلَّکُم تُرحَمونَ» ب) «وَمن یَتوَکَّل علی اللهِ فَهِوَحَسبِه»

ج)«وَاِمَّایَنزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیطانِ نَزغٌ فَاستَعِذبِاللّه» د)«لاتَهنُواوَلا تَحزَنوا وَأنتُم الاَعلَونَ»

5- مهمترین عاملی که باعث می شود مانتوانیم عیب وضعف های دیگران راببینم کدام است؟

الف)محبت ب)ظاهر خوب افراد ج)سادگی ما د)اعتماد ما

6- یکی ازمهمترین نیازهای انسان نیاز به .......است؟

الف)پرسشگری ب)استقلال طلبی ج)محبت د)رشد فکری

7- باتوجه به حدیث((حُبُّکَ لِلشیءیُعمِی وَیُصِمُّ))نتیجه محبت بیش ازحد چیست؟

الف)کرولال شدن ب)کورشدن ج)کرشدن د)ندیدن ونشنیدن عیبها

8- کدام مورد جزءنتیجه وثمرات دوستی براساس ومعیار ظاهر افراداست؟

الف)ندیدن نقاط ضعف ب)ناپایداری ج)شکست عاطفی د)همه ی موارد

9- اولین معیار برای دوست شدن کدام است؟

الف)نزدیکی به خدا ب)علاقه مندی به دوست شدن ج)تشویق به آخرت د)گزینه الف وج

10- کدام مورد جزءنتیجه وثمرات دوستی براساس ومعیار ظاهر افراد نیست؟

الف)دیدن نقاط ضعف ب)افسردگی ج)ناپایداری د) شکست عاطفی

11- باتوجه به سخن پیامبر محکم ترین ریسمان ایمان نماز است. ص غ

12- ملاک دوست شدن برای برخی ،چهره ی زیبا،صدای خوش،لباس شیک است. ص غ

13- وقتی به کسی محبت می کنیم نمی توانیم به خوبی نقاط ضعف اوراببینیم. ص غ

14- علاقه مندی پیش ازحدنتیجه احساسات وشرایط دوران ......... است.

15- دوست داشتن هرچیزانسان رانسبت به عیب های آن ............. می کند.

16- مهم ترین ومحکم ترین ریسمان ایمان دوست داشتن .................است.

17- آنچه ایمان رامحکم می کند دوست داشتن ............ وبیزاری از............ است.

18- باکسی هم نشین می شویم که دیدنش مارابه ............. اندازد ورفتارش ماربه .............تشویق کند.

19- بی تردید چشم،گوش ،وچشم ما دروازه های اصلی ........ است.

درس شا نزدهم

1- چرامشرکان مسلمانان رادرشعب ابی طالب محاصره اقتصادی کردند؟

الف)خلاص شدن ازشرمسلمانان ب)دست برداشتن مسلمانان ازاسلام

ج)فقیر کردن مسلمانان د)گرفتن مالیات

2- کدام موردجزءبرنامه های جنگ نرم علیه مامسلمانان وفرهنگ اسلامی است؟

الف)شایعه پراکنی ب)تفرقه اندازی ج)تولیدفیلم های ضداسلامی د)همه ی موارد

3- قدرت های بزرگ برای به زانودرآوردن ملت هاازچه راهکارجدیدی استفاده می کنند؟

الف)شبیخون فرهنگی ب)جنگ نظامی ج)تروروآدم کشی د)بمب گذاری

4- هدف اصلی دشمنان خداازجنگ نظامی وتحریم اقتصادی چیست؟

الف)حکومت کردن ب) ایجادجنگ داخلی ج) تفرقه میان مردم د) نابود کردن باورهای دینی

5- کدام مورد جزءبرنامه های جنگ نرم علیه ملتهای مسلمان نیست؟

الف)حمله نظامی ب)پخش موادمخدّر ج)شایعه پراکنی د)تفرقه افکنی

6- مشرکان مکه پس ازناامیدی ازپیشنهادات فریبنده به پیامبرابتداءدست به چه کاری زدند؟

الف)زندانی کردن پیامبر ب)شکنجه مسلمانان ج)محاصره ی اقتصادی د)رهاکردن پیامبر به حال خودش

7- کدام مورد جزءاصلی ترین نقشه های دشمنان خدا درزمان حاضر نیست؟

الف)آلوده کردن جوانان ب)جنگ نظامی ج)گسترش بی حجابی د)عادی سازی آزادانه ی روابط دختر وپسر

8- کدام مورد ازدلایل استفاده نکردن قدرت های بزرگ ازجنگ نظامی نمی باشد؟

الف)قدرت های بزرگ ورشکسته شده اند ب)جنگ نظامی هزینه بالائی دارد

ج)موجب تنفرملت هامی شود د)کارشان درجاهای دیگر مشکل می شود

9- چرا قدرت های بزرگ برای نقشه هایشان ازجنگ نظامی استفاده نمی کنند؟

الف) موجب تنفرملت هامی شود ب) کارشان درجاهای دیگر مشکل می شود

ج) جنگ نظامی هزینه بالائی دارد د)همه ی موارد

10- باتوجه به آیه شریفه «لاتَهنُواوَلا تَحزَنوا وَأنتُم الاَعلَونَ اِن کُنتُم مُومِنینَ»چرامانباید سست وغمگین شویم؟زیراما..

الف)قدرتمند هستیم ب)مومن هستیم ج)برترهستیم د)مسلمان هستیم

11- باتوجه به آیه شریفه ی«ولایَزالونَ یُقاتِلونَکُم حَتّی یَرُدّوکُم عَن دینِکُم»چرادشمنان اسلام بامسلمانان می جنگند؟

الف)زیرامسلمانان برترهستند ب)منصرف ساختن مسلمانان ازجنگ باآنان

ج)تفرقه انداختن دربین مسلمانان د)دورکردن مسلمانان ازدین

12- مردم ایران قبل ازانقلاب باورکرده بودند که نمی توانند هیچ کاری انجام دهند. ص غ

13- شایعه پراکنی ،تفرقه میان مردم،پخش فیلم های ضداسلامی بخشی ازجنگ ........ برعلیه مااست.

14- مشرکان فمسلمانان رادر شعب ابی طالب ...............کردند.

15- یکی ازثمرات انقلاب زنده شدن روحیه .......... درمیان ملت ایران است.

صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای « فــــلـــــق » falag.mihanblog.com محفوظ است